top of page

리더쉽 경영학전문학사 -골프경영학과

골프원리학연구   
골프경영 및 마케팅연구                    

골프 및 레저스포츠 연구방법론  

골프역사학  

스윙분석 세미나                                                  

골프 SHOP 및 연습장 운영관리  

골프연구 방법론
경기운영법 및 현장실습

골프산업현장          

인턴쉽  

골프사회학  

골프지도 방법론  

골프 룰과 에티켓연구  

골프트레이닝 방법론  

골프기술분석   
골프장 경영자료 분석방법론  

골프심리학

bottom of page